.
S

izlere aşağıda sayılan hizmetleri sunmaktan memnuniyet duyuyoruz :

services
 • Her türden tüzel kişilerin mahkemede, Kayıtlar Ajansı, Gelirler Ulusal Ajansı, Ulusal Sigorta Kurumu ve yasanın bunu gerektirdiği halde diğer devlet organlarında, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odasında ve değişik sektörel örgütlerde tescil ettirilmesi;
 • Faaliyetinize ve menfaatlerinizin korunmasına katkı sağlayan cari hukuk hizmetleri;
 • Aşağıda sayılan konularda güncel bilgi:
  • faaliyetinizle ilgili mevzuat değişiklikleri;
  • ilan edilen ihale ile konkurlar, kamu ihale işlemleri;
  • fuarlar, özel sergiler ve diğer etkinlikle
 • Konferans, seminer ve muhtemel iş ortakları ile toplantılara katılmanızın organizasyonu;
 • Arayışında işbirliği:
  • ofis, üretim, depo, ticaret ve saire amaçlı alan arayışında;
  • iş ortakları;
  • çalışan ve işçi;
 • İktisadi faaliyetinizin normal şekilde yürümesi için gerekli diğer hizmetler.

Müşterilerimizin müşavirlik hizmetimizden ve hazırladığımız belgelerden yararlandığı başlıca alanlar şudur:

 
Ticari ve kurumsal hukuk
 • ticari ortaklıkların kurulması, husus değişikliği, biçim değiştirilmesi, fesh ve tasfiyesi;
 • yabancı şirket şubeleri, ticaret temsilcilikleri ve yavru şirketlerinin tescil ettirilmesi;
 • işletme muameleleri;
 • şirket yapısı ve organizasyonunun optimal hale getirilmesi yönünde tavsiyeler;
 • ticari işlemlerin yapılması için gerekli olan çeşitli sözleşmelerin hazırlanması;
 • ticari işlemlerin yapılması için yapılan görüşmelere bizim temsilcimizin katılması.
 
Vergi hukuku ve vergi planlaması
 • yürürlükteki Bulgaristan mevzuatı ve mevzuat değişiklikleri;
 • vergi ve ücret türleri;
 • kurumsal vergilendirme;
 • gerçek kişilerin vergilendirilmesi;
 • çifte vergilendirmeden kaçınma;
 • vergi tescili;
 • vergi idaresi kararlarının temyiz edilmesi;
 • muhasebeci ve oditörlerle yapılan danışma görüşmelerine bizim temsilcimizin katılması.
 
Çalışma ve sigorta hukuku
 • iş sözleşmelerinin yapılması, düzenlenmesi ve feshedilmesi;
 • iç kurallar ve görev tanımlarının hazırlanması;
 • sağlıklı çalışma ve iş güvenliği şartlarına uygunluk belgeleri,
 • rakip faaliyetin önlenmesine yönelik tedbirler;
 • yabancılar için çalışma izin belgeleri ve iş vizeleri;
 • sosyal sigorta ve sağlık sigortası – sigorta türleri, ödeneklerin büyüklüğü, süreler, sigorta ettiren ve sigortalı kişilerin hak ve yükümlülükleri.
 
Finans hukuku
 • döviz mevzuatı;
 • gümrük mevzuatı;
 • ilgili kurumlarda tescil;
 • yasa ile belirlenmiş faaliyet izin belgeleri;
 • maliye idaresi kararlarının temyiz edilmesi.
 
Ayni hukuk
 • emlak işlemleri;
 • ipotek kaydı;
 • yabancılar tarafından mülkiyet edinilmesi;
 • gayri menkul yatırımları;
 • muamele evrakları: önsözleşmeler, noter tasdikli belge taslakları, beyannameler, vekaletnameler, noter tasdikli davetiyeler.
 
Telif ve patenta hakkı
 • ticari marka tescili;
 • endüstriel mülkiyet objeleri ile yapılan muameleler;
 • ihlal edilmiş endüstriyel mülkiyet haklarının savunulması.
 
Sigorta hukuku
 • sigorta türleri;
 • sigorta sözleşmelerinin yapılması, düzenlenmesi ve feshedilmesi;
 • sigorta tazminatları.
 
Yabancı yatırımlar

Bulgaristan’da yatırım yapmak kararınızı kolaylaştırmak üzere size şu hizmetlerle faydalı olabiliriz:

 • ekonomik şartlar ve yürürlükteki mevzuatla ilgili bilgi;
 • yatırım olanaklarının ve somut iş projesinin analizi;
 • ilgi duyduğunuz alanda piyasa araştırması;
 • gerekli hazırlıkların yapılması, görüşmelerin yürütülmesi ve muamelenin yapılması için farklı alanlarda uzman olan kişilerden ekibin oluşturulması;
 • bir muamele için gerekli belgelerin hazırlanması ve ilgili kuruluşlar önünde temsilcilik;
 • menfaatlerinizin en büyük derecede korunmasını sağlayan sözleşmenin hazırlanması;
 • yatırım projesinin hayata geçirilmesi sürecinde dileyeceğiniz diğer hizmetler.
 

 

ALBA Consult Ltd.