.
И
маме удоволствието да Ви предложим:
services
 • Регистрация на всички видове юридически лица в съда, Агенцията по вписванията, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, в други държавни органи, когато това се изисква от закона, в Българската търговско-промишлена палата и в различни браншови организации;
 • Текущо правно обслужване, което да подпомага Вашата дейност и защитата на интересите Ви;
 • Актуална информация за:
  • промени в законодателството, засягащи дейността Ви
  • обявените търгове и конкурси за приватизация и процедури по възлагане на обществени поръчки
  • панаири, специализирани изложения и други прояви
 • Организиране на участието Ви в конференции, семинари и срещи с потенциални делови партньори;
 • Съдействие при търсене на:
  • офиси, производствени, складови, търговски и други площи;
  • делови партньори;
  • служители и работници.
 • Други услуги, необходими за нормално протичане на Вашата стопанска дейност.
Нашите клиенти са ползавали консултации и подготвени от нас документи основно в следните области:
 
Търговско и корпоративно право
 • учредяване, промени на обстоятелства, преобразуване, прекратяване и ликвидация на търговски дружества;
 • регистрация на клонове, търговски представителства и дъщерни дружества на чужди компании;
 • сделки с предприятия;
 • препоръки за оптимизиране структурата и организацията на компанията;
 • подготвяне на различни договори, необходими при сключването на търговски сделки
 • участие на наш представител в преговори за сключване на търговски сделки.
 
Данъчно право и данъчно планиране
 • действащото българско данъчно законодателство и промените в него;
 • видове данъци и такси;
 • корпоративно данъчно облагане;
 • данъчно облагане на физически лица;
 • избягване на двойното данъчно облагане;
 • данъчна регистрация;
 • обжалване на актове на данъчната администрация;
 • участие на наш представител в консултации със счетоводи- тели и одитори
 
Трудово и осигурително право
 • сключване, променяне и прекратяване на трудови договори;
 • подготвяне на вътрешни правила и длъжностни характеристики;
 • документи за изпълнение на изискванията за здравословен и безопасен труд;
 • мерки за предотвратяване на конкурентна дейност;
 • разрешения за работа и работни визи на чужденци;
 • социално и здравно осигуряване – видове осигуровки, размер на вноските, срокове, права и задължения на осигурителите и осигуряващите се.
 
Финансово право
 • валутно законодателство;
 • митническо законодателство;
 • регистрация в съответните институции;
 • разрешения за извършване на дейности, определени със закон;
 • обжалване на актове на финансовата администрация.
 
Вещно право
 • сделки с недвижими имоти;
 • вписване на ипотеки;
 • придобиване на собственост от чужденци;
 • инвестиции в недвижими имоти;
 • документи за сключване на сделки: предварителни договори; проекти на нотариални актове, декларации, пълномощни, нотариални покани .
 
Авторско и патентно право
 • регистрация на търговски марки;
 • сделки с обекти на индустриална собственост;
 • защита на нарушени права на индустриална собственост.
 
Застрахователно право
 • видове застраховки;
 • сключване, променяне и прекратяване на договори за застраховане;
 • застрахователни обезщетения.
 
Чуждестранни инвестиции

За да улесним вземането на решение да инвестирате в Унгария , можем да Ви бъдем полезни с:

 • информация за икономическите условия и действащото законодателство;
 • анализ на инвестиционните възможности и конкретния бизнес-проект;
 • проучване на пазара в интересуващата Ви област;
 • сформиране на екип от специалисти в различни области за подготовка, провеждане на преговори и сключване на сделка;
 • подготовяне на необходимите документи за съответната сделка и представителство пред институциите, имащи отношение към нея;
 • подготовяне на договор, осигуряващ максималната въз- можна защита на интересите Ви;
 • други услуги по Ваше желание в процеса на реализиране на инвестиционния проект.
 

 

ALBA Consult Ltd.