.
ЛБА КОНСУЛТ ЕООД е търговско дружество, регистрирано от Софийски градски съд на 21.12.1993 година.
 
Управител на дружеството е Ищван Модра.
 
Предметът на дейност на АЛБА КОНСУЛТ е:
 • юридически, икономически и данъчни консултации;
 • информационна и рекламна дейност;
 • търговско представителство на български и чуждестранни лица;
 • търговско посредничество и комисионна дейност;
 • маркетингови, мениджърски и други услуги;
 • сделки с интелектуална собственост;
 • покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид;
 • покупка на недвижими имоти с цел продажба.
   
АЛБА КОНСУЛТ има възможности:
 • да организира регистрацията, преобразуването и прекратяването на търговски дружества, клонове и търговски предст
 • авителства на чуждестранни лица в страната ;
 • да съдейства на своите клиенти при организиране на пазарни проучвания, рекламни кампании и други прояви;
 • да помага на своите клиенти при търсене на делови партньори;
 • да участва в разработването на различни проекти в областта на чуждестранните инвестиции и приватизацията;
 • да формира екипи от специалисти за решаване на специфични или сложни проблеми на своите клиенти.
   
АЛБА КОНСУЛТ предлага на своите клиенти::
 • комплексно правно обслужване на компании;
 • изработване на различни документи според интересите на потребителя – договори, анализи, становища, проекти на решения;
 • участие в преговори, срещи и други делови прояви, провеждани от клиента;
 • консултации по широк кръг от проблеми – от най-често срещаните в търговската практика до специфични от правна и фактическа гледна точка случаи:
  • в областта на търговското и финансовото право, застраховането, сделките с недвижими имоти, строителството и туризма
  • по проблемите на интелектуалната собственост – проучване и регистрация на търговски марки, сделки с обекти на индустриална собственост и решаване на спорове в тази област
   

 

ALBA Consult Ltd.